Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Triển khai quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai quyết định số 2664/QĐ-BTC ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính
Please approve Công văn hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công văn hướng dẫn chế độ KTNN áp dụng cho TABMIS liên quan đến một số điểm mới của Luật NSNN 2015
Please approve Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khaorn thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khaorn thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
Please approve Triển khai Nghị định số 141/2016/NĐ-CP  ngày 10/10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016
Please approve Triển khai  Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính
Please approve Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN hỗ trợ khám sức khỏe, điều trị nghiện, các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng nguồn NSNN hỗ trợ khám sức khỏe, điều trị nghiện, các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Please approve Triển khai Công văn số 2122/STP-XDKTVB ngày 20/12/2016 của Sở Tư pháp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai Công văn số 2122/STP-XDKTVB ngày 20/12/2016 của Sở Tư pháp
Please approve Công văn số 16864/BTC-KBNN ngày 25/11/2016 về việc tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công văn số 16864/BTC-KBNN ngày 25/11/2016 về việc tăng cường rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2016
Please approve Công văn số 6005/STC-TCHCSN  về triển khai thực hiện Thông tư số 240/2016/TT-BTC .
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Công văn số 6005/STC-TCHCSN về triển khai thực hiện Thông tư số 240/2016/TT-BTC .
Please approve Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 97/2010/TT-BTC.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 97/2010/TT-BTC.
Please approve CV 5965/STC-TCHCSN ngày 15/12/2016 về góp ý dự thảo Biên bản bàn giao thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
CV 5965/STC-TCHCSN ngày 15/12/2016 về góp ý dự thảo Biên bản bàn giao thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai.
Please approve Đoàn cơ sở Sở Tài chính thực hiện chuyến đi về nguồn tại Phan Thiết
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đoàn cơ sở Sở Tài chính thực hiện chuyến đi về nguồn tại Phan Thiết
Please approve Triển khai, thực hiện Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai, thực hiện Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Please approve Gặp mặt cán bộ hưu trí Sở Tài chính nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Gặp mặt cán bộ hưu trí Sở Tài chính nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017
Please approve Triển khai, thực hiện Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Triển khai, thực hiện Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2015
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2015
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 01/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 03/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 03/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 04/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 04/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 05/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 05/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 06/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 06/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 4 tháng 09/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 4 tháng 09/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 1 tháng 10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 1 tháng 10/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 2 tháng 10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 2 tháng 10/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 3 tháng 10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 3 tháng 10/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 4 tháng 10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 4 tháng 10/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2016
Please approve Tình hình giá cả thị trường tuần 1 tháng 11/2016
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tình hình giá cả thị trường tuần 1 tháng 11/2016
1 - 30Next