Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai dự toán ngân sách: Công khai nội dung trình HĐND tỉnh quyết định dự toán NSNN 2021

Tên báo cáo

Công khai nội dung trình HĐND tỉnh quyết định dự toán NSNN 2021

Năm báo cáo

2,021

Biểu mẫu

Biểu mẫu 33 - 46

Số quyết định/Văn bản công bố

7033/STC-QLNS

Ngày công bố

12/4/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

7033 STC Cong_khai_noi_dung_trinh_HDND_tinh_quyet_dinh_du_toan_2021_tren_dia_ban_tinh_Dong_Nai.pdf    
14242.TTr dự toán 2021.pdf    
7033 kèm theo.pdf    
KEM 14242.TTr.pdf    
Created at 12/21/2020 10:49 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 12/21/2020 10:50 AM by DONGNAI\ninhlh