Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Biểu mẫu
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai dự toán ngân sách" list.
 

 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai quyết toán ngân sách" list.
 

 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai thực hiện dự toán ngân sách" list.
 

 CÔNG KHAI TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách đơn vị trực thuộc" list.