Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
2017Biểu mẫu 46 - 58137/NQ-HĐND12/7/2018Approved
 

 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 611304/STC-NSNN3/18/2019
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 612971/STC-NSNN6/6/2019
 

 CÔNG KHAI TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Biểu mẫu
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách đơn vị trực thuộc" list.
 

 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
  
  
Biểu mẫu
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
2,019
Biểu mẫu 46 - 584620/QĐ-UBND12/27/2018Attachment
  
2,019
Biểu mẫu 33 - 4613608/UBND-KT12/11/2018Attachment
  
2,018
Biểu mẫu 46 - 58120/QĐ-UBND1/11/2018Attachment
 
 
 

 Page Viewer