Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home
 

 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
2017Biểu mẫu 46 - 58137/NQ-HĐND12/7/2018Approved
Attachment
  
2018Biểu mẫu 62 - 684390/QĐ-UBND12/31/2019Approved
Attachment
  
2019Biểu mẫu 62 - 685006/QĐ-UBND12/30/2020Approved
Attachment
  
2020Biểu mẫu 62 - 68Quyết định số 5195/QĐ-UBND 12/24/2021Approved
Attachment
  
2021Biểu mẫu 62 - 68Quyết định số 3639/QĐ-UBND 12/28/2022Approved
 

 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 611304/STC-NSNN3/18/2019Approved
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 612971/STC-NSNN6/6/2019Approved
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 615063/STC-QLNS9/16/2019Approved
Attachment
  
2020Biểu mẫu 59 - 611770/STC-QLNS4/13/2020Approved
Attachment
  
2020Biểu mẫu 59 - 613626/STC-QLNS8/7/2020Approved
Attachment
  
2019Biểu mẫu 59 - 61237/STC-QLNS1/14/2020Approved
Attachment
  
2020Biểu mẫu 59 - 615643/STC-NSNN10/7/2020Approved
Attachment
  
2020Biểu mẫu 59 - 617759/STC-QLNS12/31/2020Approved
Attachment
  
2021Biểu mẫu 59 - 611922/STC-QLNS4/7/2021Approved
Attachment
  
2021Biểu mẫu 59 - 614398/STC-QLNS7/5/2021Approved
Attachment
  
2021Biểu mẫu 59 - 616603/STC-QLNS 10/8/2021Approved
Attachment
  
2021Biểu mẫu 59 - 6152/STC-QLNS1/6/2022Approved
Attachment
  
2022Biểu mẫu 59 - 611856/STC-QLNS4/6/2022Approved
Attachment
  
2022Biểu mẫu 59 - 613965/STC-QLNS7/5/2022Approved
Attachment
  
2022Biểu mẫu 59 - 616042/STC-QLNS10/7/2022Approved
Attachment
  
2022Biểu mẫu 59 - 6118/STC-QLNS1/4/2023Approved
Attachment
  
2023Biểu mẫu 59 - 611726/STC-NSNN4/5/2023Approved
Attachment
  
2023Biểu mẫu 59 - 613900/STC-NSNN7/7/2023Approved
 

 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 
  
  
Biểu mẫu
  
  
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
2,023
Biểu mẫu 46 - 583665/QĐ-UBND12/29/2022AttachmentApproved
  
2,023
Biểu mẫu 33 - 467273/STC-QLNS11/28/2022AttachmentApproved
  
2,022
Biểu mẫu 46 - 585201/QĐ-UBND12/24/2021AttachmentApproved
  
2,022
Biểu mẫu 33 - 468212/STC-QLNS12/9/2021AttachmentApproved
  
2,021
Biểu mẫu 46 - 584989/QĐ-UBND12/30/2020AttachmentApproved
  
2,021
Biểu mẫu 33 - 467033/STC-QLNS12/4/2020AttachmentApproved
  
2,020
Biểu mẫu 46 - 584191/QĐ-UBND12/24/2019AttachmentApproved
  
2,020
Biểu mẫu 33 - 4613492/TTr-UBND11/20/2019AttachmentApproved
  
2,019
Biểu mẫu 46 - 584620/QĐ-UBND12/27/2018AttachmentApproved
  
2,019
Biểu mẫu 33 - 4613608/UBND-KT12/11/2018AttachmentApproved
  
2,018
Biểu mẫu 46 - 58120/QĐ-UBND1/11/2018AttachmentApproved
 

 CÔNG KHAI TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Biểu mẫu
  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách đơn vị trực thuộc" list.
 
 
 

 Page Viewer