Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Ngân sách

I. Thông tin liên hệ:
  • Điện thoại: (0251) 3847 485 - (0251) 3847 609
  • Fax: (0251) 3847 433

II. Lãnh đạo phòng:

 

​​​​​

Trưởng phòng: Đ/c Trần Anh Tú

Năm sinh: 1972
Quê quán: Thái Bình
Trình độ: Cử nhân kinh tế

Điện thoại: 0918 130 510


Phó Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Thị Thu Vân

Năm sinh: 1986

Quê quán: Bình Trị Thiên

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: vanhtt@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0938 392 300​
  

 III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên quy định theo chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc lĩnh vực quản lý ngân sách và các nhiệm vụ được phân công

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính, hướng dẫn các cơ quan thuộc tỉnh, cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách chế độ và các quy định của nhà nước về tài chính trên địa bàn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài chính.
- Dự thảo để Ban Giám đốc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các Quyết định, chương trình, phương án, dự toán và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về Tài chính thuộc nhiệm vụ của Sở Tài chính để UBND tỉnh, Chủ Tịch UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
-Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
- Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:
+ Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
+ Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;
+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;
+ Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; phê duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách Trung ương do địa phương thực hiện.
- Thực hiện việc quản lý theo quy định vế: thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản.
            - Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.
- Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật; Quản lý vốn đầu tư phát triển thuộc Tỉnh quản lý.
- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
- Tổ chức việc cấp phát các khoản chi đã ghi trong kế hoạch ngân sách cho TP, Thị xã và các Huyện, Sở ban ngành được thuận tiện chính xác.
- Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính - ngân sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương để UBND Tỉnh, Chủ Tịch UBND Tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở và UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của các quỹ đầu tư phát triển của địa phương.
- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài chính ở cấp huyện và cấp xã.
- Tham gia, góp ý văn bản, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, của các ngành liên quan đến công tác quản lý tài chính trong toàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công.

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​