Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Công bố Bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

          Ngày 06/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai. Theo đó quyết định trên đã bãi bỏ 07 thủ tục, cập nhật, sửa đổi 02 thủ tục, thêm mới 22 thủ tục vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Tin học và thống kê tài chính:

a. Ban hành mới: 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

b. Bãi bỏ: 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

-  Đăng ký thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

-  Đăng ký chuyển giai đoạn đầu tư

2. Lĩnh vực Đầu tư: Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thủ tục hành chính cấp huyện: Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện

3. Lĩnh vực Quản lý công sản: Ban hành mới 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

- Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

- Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

- Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Quyết định bán tài sản công

- Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

- Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

- Quyết định tiêu huỷ tài sản công

- Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

- Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

- Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

- Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

- Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

- Mua quyển hóa đơn

- Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

- Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

4. Lĩnh vực Quản lý giá:

a. Sửa đổi: 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Sửa đổi tên thủ tục “Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính” thành “Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh”, sửa đổi thời gian giải quyết từ 07 ngày làm việc thành 05 ngày làm việc.

- Sửa đổi tên thủ tục “Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính” thành “Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

b. Bãi bỏ: 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

- Thủ tục hành chính cấp huyện: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

5. Lĩnh vực Hành chính sự nghiệp: Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

6. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: Ban hành mới 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh

- Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

- Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

 

Như vậy Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài hiện nay gồm 26 thủ tục thuộc các lĩnh vực: Tin học và thống kê tài chính, Quản lý công sản, Quản lý Giá và Tài chính doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết của Quyết định 3861/QĐ-UBND các đơn vị có thể tham khảo tại đây 

2-2021-QD-3861.signed.pdf2-2021-QD-3861.signed.​pdf

 

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​