Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

​           Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở Tài chính có Văn bản số 7631/STC-TCHCSN gửi các Sở, ban, ngành về hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023, trong đó:

      - Hướng dẫn sử dụng kinh phí tự chủ chi cho con người (Quỹ tiền lương):

        Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về nội dung chi cho con người (Quỹ tiền lương) đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt). 

Dự toán quỹ tiền lương năm 2023 phân bổ cho đơn vị được xác định bằng 12 (mười hai) lần quỹ tiền lương tháng 09/2022 của đơn vị. Do đó quỹ tiền lương thực tế cả năm 2023 của đơn vị có thể cao hơn hoặc thấp hơn dự toán quỹ tiền lương đã giao đầu năm. 

Trường hợp quỹ tiền lương thực tế cả năm 2023 của đơn vị cao hơn dự toán đã giao đầu năm, đơn vị tổng hợp nhu cầu bổ sung quỹ tiền lương báo cáo Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kinh phí theo quy định. Trường hợp quỹ tiền lương thực tế cả năm 2023 của đơn vị thấp hơn dự toán đã giao, đề nghị đơn vị tổng hợp gửi Sở Tài chính thực hiện thu hồi phần kinh phí còn thừa. Thời gian thực hiện thu hồi quỹ tiền lương (nếu thừa) hoặc bổ sung quỹ tiền lương (nếu thiếu) trước 31/10/2023.

Đơn vị không được sử dụng nguồn kinh phí quỹ tiền lương cấp thừa để chi bổ sung tăng thu nhập, chi khen thưởng, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể, và chi trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức.... Trường hợp đơn vị sử dụng quỹ tiền lương không đúng mục đích thì Sở Tài chính sẽ thực hiện xuất toán nộp NSNN trong quyết toán tài chính năm 2023. 

      - Hướng dẫn sử dụng kinh phí tự chủ/thường xuyên (Nguồn kinh phí hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên):

          Các nội dung chi hoạt động thường xuyên được quy định chi tiết tại khoản 3, Điều 3 và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên (Khoán chi hoạt động thường xuyên) được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 của Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện và không đề nghị bổ sung kinh phí đối với các nội dung chi đã được khoán chi hoạt động thường xuyên theo quy định.

          Lưu ý: 

Kinh phí khoán chi hoạt động thường xuyên theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 và Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh đã bao gồm:

+ Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí chi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

+ Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

+ Kinh phí chi thuê mướn, ký hợp đồng dịch vụ một số công việc thừa hành, phục vụ theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các đơn vị có tính chất đặc thù được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 3 của Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND tỉnh: đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện và không đề nghị bổ sung nội dung này.

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí không tự chủ/không thường xuyên:

           + Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 42 của Luật Ngân sách nhà nước có nêu “c) Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định…”. Để công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023 thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Sở Tài chính chỉ xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí dự toán thực hiện đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt chủ trương thực hiện.

           + Quyết định phân bổ, giao dự toán cho đơn vị dự toán cấp 4, khi gửi Kho bạc Nhà nước, đề nghị đơn vị kèm theo chủ trương thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

          + Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu lệ phí có trách nhiệm nộp toàn bộ số thu lệ phí vào NSNN, kinh phí phục vụ công tác thu lệ phí được ngân sách đảm bảo theo quy định.

+ Đối với các trường hợp phải thực hiện phê duyệt danh mục mua sắm, thuê tài sản công, dịch vụ: các đơn vị thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

   + Đối với các nhiệm vụ, chương trình thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền: đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

+ Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán, đề nghị các đơn vị sớm tổ chức triển khai thực hiện dự toán theo quy định.

          + Ngoài các nội dung phân bổ, giao dự toán hướng dẫn tại công văn này, các cơ quan, đơn vị còn phải thực hiện đúng quy định liên quan khác của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN​

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​