Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch Cải cách hàn chính năm 2023 của Sở Tài chính

Căn cứ Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023; Sở Tài chính đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-STC ngày 13/01/2023 về Cải cách hành chính năm 2023 tại đơn vị với mục tiêu tổng thể là tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên lĩnh vực Tài chính công.

Trên cơ sở mục tiêu tổng thể, Sở Tài chính đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế hành chính

- Xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản pháp luật về cải cách hành chính trên lĩnh vực Tài chính ngân sách, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tích cực rà soát, kiểm tra các quy định hành chính; kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp, chưa đúng tinh thần cải cách hành chính, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi. 

2. Cải cách thủ tục hành chính

a. Kiểm soát thủ tục hành chính:

- Rà soát, cập nhật bổ sung kịp thời, đồng bộ thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (thời gian, thành phần hồ sơ, cấu hình lên phần mềm một cửa...); rà soát chuẩn hóa quy trình các bước thực hiện cụ thể (lưu đồ) để cấu hình lên phần mềm Một cửa từng thủ tục theo quy định của Trung ương và phù hợp thực tiễn của tỉnh. 

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tập trung vào nhóm thủ tục liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp có tần suất giao dịch cao hoặc thành phần hồ sơ đơn giản. 

- Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, chồng chéo, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, kiến nghị loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các loại mẫu đơn, tờ khai có thông tin trùng lặp trong quá trình giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông. 

- Đề xuất phương án liên thông, phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tạo thuận lợi cho người dân.

- Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thể triển khai việc tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

- Công khai, minh bạch, đồng bộ các thông tin liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính bao gồm quy định về thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, tiến độ giải quyết hồ sơ, phản ánh kiến nghị liên quan trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở. 

b. Triển khai Kế hoạch số 5755/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ thủ tục hành chính gắn với số hóa theo quy định, tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức viên chức đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. 

c. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, thực chất trong giải quyết Thủ tục hành chính thủ tục hành chính trong đó, tập trung quyết liệt các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính ngay sau khi tiếp nhận; giải quyết, luân chuyển hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ này.

d. Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính:

- Tăng cường trách nhiệm của các phòng trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022; chia sẻ công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên các Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

e. Triển khai các phương án hỗ trợ doanh nghiệp (như tổ chức đối thoại, hướng dẫn...) để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

3.     Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo quy định.

- Triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 sửa đổi bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, đảm bảo đạt chỉ tiêu theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021, Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý, đảm bảo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phấm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Hoàn thiện đề án vị trí việc làm; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

- Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; trước mắt là các hoạt động tập huấn liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

- Tiếp tục thực hiện quy định về quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức. 

5. Cải cách tài chính công

- Triển khai hiệu quả cải cách tài chính công, nhất là cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật; Nghị định 151/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định pháp luật.

- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thẩm định, hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện cải cách hành chính.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Đảm bảo hạ tầng, nền tảng phát triển chính quyền điện tử của tỉnh:

+ Đảm bảo kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

+ Nâng cấp, bổ sung, khắc phục kịp thời các sự cố về đường truyền dữ liệu, phần mềm đảm bảo thực hiện thông suốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành.

- Tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao tính chính xác trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Ứng dụng các hệ thống phục vụ làm việc tại nhà, từ xa; tăng cường việc chỉ đạo điều hành trên các thiết bị di động.

- Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của cơ quan, nâng cấp, cập nhật bài viết trang Thông tin điện tử.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 7. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính, các kế hoạch thực hiện chuyên đề… và tổ chức triển khai thực hiện tại Sở Tài chính.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm và chuyên đề.

- Tổ chức kiểm tra theo định kỳ, theo chuyên đề hoặc đột xuất về thực hiện cải cách hành chính. Tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của Sở Tài chính theo bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.​

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​