Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nội dung, mẫu biểu và thời gian nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán niên độ năm 2023

​Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Sở Tài chính có Công văn số 1056/STC-TCHCSN về nộp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2023, theo đó đề nghị:

   I. Nội dung, mẫu biểu báo cáo

   Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Phụ lục 04 về hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên; đồng thời bổ sung thêm một số mẫu biểu báo cáo phục vụ công tác quyết toán, cụ thể như sau:

   1. Báo cáo tài chính:

   - Bảng cân đối kế toán;

   - Báo cáo tình hình tài chính;

   - Báo cáo kết quả hoạt động;

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo 02 phương pháp trực tiếp và gián tiếp);

   - Thuyết minh báo cáo tài chính;

   - Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (Phụ lục 03 Thông tư số 99/2018/TT-BTC).

   2. Báo cáo quyết toán:

   - Bảng cân đối kế toán;

   - Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động;

   - Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm toán, thanh tra, tài chính (nếu có) - theo Mẫu biểu 69 đính kèm;

   - Thuyết minh báo cáo quyết toán;

   - Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN; nguồn phí được khấu trừ, để lại;

   - Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (nếu có);

   - Bảng thuyết minh tình hình sử dụng kinh phí năm chi tiết theo từng nhiệm vụ được giao dự toán (theo phụ lục 01, 02, 03 đính kèm);

   - Báo cáo tăng, giảm TSCĐ; Bảng tính hao mòn TSCĐ;

- Đối chiếu Kho bạc (đối chiếu năm):

    II. Tổng hợp, xét duyệt quyết toán đơn vị trực thuộc

   Đối với đơn vị dự toán cấp I/cơ quan quản lý cấp trên: Thực hiện tổng hợp, xét duyệt quyết toán đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn và mẫu biểu tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

    III. Số lượng và thời gian nộp:

    1. Số lượng: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán: mỗi loại 02 cuốn (Sở Tài chính 01, Kho bạc Nhà nước 01).

    2. Thời gian: Thời gian thẩm định/xét duyệt quyết toán năm 2023, đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết quyết toán gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/04/2024 theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 Chương IV Nghị định 25/2017/NĐ-CP[1] và Điểm a, Khoản 5 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh.

Ghi chú:​

         [1] Theo Khoản 3, Điều 16 Chương IV Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định Thời hạn lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính: Trước ngày 30/04 của năm tài chính tiếp theo";


Lê Đức Thuận

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​