• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Thực hiện văn bản số 12491/UBND-KTNS ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tham mưu báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Công văn số 07/ĐGS-TCNS ngày 01/10/2021 của Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XV về việc báo cáo Đoàn Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo cho UBND Tỉnh trình HĐND tỉnh Đồng Nai trong kỳ họp thường niên năm 2021, báo cáo Bộ Tài chính và báo cáo Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XV theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 thực hiện tại đơn vị và gửi về Sở Tài chính với các nội dung cụ thể như sau:

1/ Về nội dung báo cáo:

Thực hiện báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành mà đơn vị quản lý, số sử dụng tiết kiệm chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước của tất cả các đơn vị trực thuộc và cung cấp số liệu theo 03 báo cáo sau:

- Báo cáo số 01 - báo cáo phục vụ cho kỳ họp thường niên năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh: là số báo cáo tổng hợp thực tế tại đơn vị từ 01/01/2021 đến 31/10/2021 cộng với số ước của 02 tháng cuối năm 2021 cho cột “năm báo cáo” của Phụ lục 02 và Phụ lục 04 (nếu có) theo Thông tư 188/2014/TT-BTC và thuyết minh số liệu đầy đủ theo nội dung của Phụ lục 01.

- Báo cáo số 02 - báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính: là số báo cáo tổng hợp thực tế tại đơn vị của năm 2020 và 2021 (từ 01/01 đến 31/12 của mỗi năm) theo các nội dung của các biểu kèm theo Thông tư 188/2014/TT-BTC và thuyết minh số liệu đầy đủ theo nội dung của Phụ lục 01. Các đơn vị lập bảng đánh giá chấm điểm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) theo bảng tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 04/01/2017 của Bộ Tài chính.

Ngoài việc tất cả các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung quy định tại các phụ lục của Thông tư 188/2014/TT-BTC, Sở Tài chính đề nghị một số đơn vị sau báo cáo thêm các nội dung cụ thể sau:

+ Sở Nội vụ báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước của toàn tỉnh.

+ Sở Công thương báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên điện; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản, môi trường… của toàn tỉnh.

+ Sở Giao thông - vận tải, Sở Xây dựng báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Các phòng thuộc Sở Tài chính thực hiện các nội dung sau: Văn phòng Sở: báo cáo số liệu tiết kiệm của Sở theo phụ lục 02 thông tư 188/2014/TT-BTC.  Phòng Quản lý Ngân sách và phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp: thực hiện báo cáo số tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán quản lý kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 của toàn tỉnh; báo cáo tình hình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ công tác tài chính của tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính; báo cáo các nội dung liên quan đến việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ NSNN. Phòng Tài chính Doanh nghiệp: thực hiện tổng hợp báo cáo nội dung kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các công ty theo nội dung phụ lục 02 (mục VII), phụ lục 04 (nếu có) và thực hiện thuyết minh số liệu theo phụ lục 01. Phòng Quản lý Giá và công sản: thực hiện báo cáo số lượng phương tiện đi lại (ô tô) của toàn tỉnh đầu năm 2021, số lượng phát sinh tăng/giảm trong năm 2021 và báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sắp xếp, mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc và tài sản công của cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh. Phòng Đầu tư: thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền Sở Tài chính. Phòng Thanh tra: thực hiện tổng hợp kết quả báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn tỉnh và hoàn thiện các dự thảo  báo cáo cho UBND Tỉnh Đồng Nai.

- Báo cáo số 03 - báo cáo cho Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XV: là số báo cáo tổng hợp thực tế của 05 năm từ 01/01/2016 đến 31/12/2021. Tất cả các đơn vị thực hiện báo cáo theo nội dung của đề cương và các biểu kèm theo. Ngoài ra có các nội dung yêu cầu riêng trong mục lục hướng dẫn đính kèm, đề nghị các đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện  

2/ Về thời hạn gửi báo cáo:

- Đối với báo cáo số 01: thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/11/2021.

- Đối với báo cáo số 02 báo cáo số 03: thời hạn gửi báo cáo trước ngày 14/01/2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính qua số điện thoại 0251.3842284 (Thanh tra Sở) hoặc số 0916.282712 (đồng chí Nguyễn Thị Minh Lý) để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo xử lý

THTKCLP 2021 va giai doan 2016-2021.rarTHTKCLP 2021 va giai doan 2016-2021.rar


Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​